English
Norsk
አማርኛ
ትግርኛ

ናይ ትኹረት ቦታታት

THI አብዘን ዝስእባ ጥዕናዊ ጉዳያትን ተፃብኦታትን የተኩር።

 • ንአንፃር​ንአንፃር ክንሻቦ ዝኾኑ ስራሃት ሃበሬታ ምሃብ
  ”ክንሻቦ ንዝኾነ አይነት ጥቅኣት ግዳማዊ አካላት መፍረ አዋልድን አንስትን ዘጠቃልል ኮይኑ፣ ህክምናዊ መሰረት ዘይብሉ ነቲ ደጋዊ ክፋል ብልዕቲ ብሙሉዕ ወይ ብተወሰነ ምውጋድ ወይ ምቑራፅ ወይ እጉት ህርሲ ዘስዕብ ጉድኣት ዝአምሰለዩ።”
  ክንሸባ ሃሳይ ጥዕናዊ ሳዕቤናት ዘስዕብ አብ ብዙሃት ሃገራት አፍሪቃን ማዕከላይ ምብራቅን ዝዝውተር ግብሪዩ። ክንሸባ አብ ኖርወይ ዘይህጋዊ’ዩ። ሰበ-ስልጣን ኖርወይ አንፃር ክንሸባ ብዝህ ዝበሉ ተበግሶታት አውፂኦምዮም። ካብዞም ሃደከዓ ክንሸባ ልሙድ ካብዝኮኑሎም ሃገራት ንዝመፁ ዘይደቅ-ሃገር ሰባት ዝአመተ ሃበሬታ ምሃብ ይርከቦ። እዚ ሃበሬታ ብ NKVTS ዝተዳልዎን ዝርከብንዩ። THI እዚኦም ሃበሬታታት ብዝያዳ ንዘይደቅ-ሃገር ሰባት ቁሩብ ክኾኑ ምዕንቲ ብሴሚናራትን ብብቁዕ ንዉልቀሰባት ብምምሃርን ይሰርህ።ብተወሳኺ እዚ ሃበሬታ ናብ ዌብሳይት NKVTS ብምክፋት ክርከብ ይከዓልForebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse

 

 • ሃበሬታ ብዛዕባ ኤች.አይ./ኤይድስ
  ”ኤች.አይ.ቪ ናይ ኣካልና ህማም ተኸላኸልቲ ህዋሳት ዘጥቅዕ ቫይረስ ዕዩ። በዚ ምክንያት ከዓ ኣካልና ንዝተፈላለዩ ህማማት ዝተቃልዐ ይኸዉን።ኤይድስ ተሰካሚ ኤች.አይ.ቪ ብሰንኪ ሳዕቤናት እቲ ቫይረስ ንህማም ክቃላዕ ከሎ ዝዋሃብ ሽምዩ።”
  ብዛዕባ ኤች.አይ.ቪ/ኤይድስ ዝበለፀ ሃበሬታ ኣብዚ ይርከብInformasjon om HIV/AIDS

 

 • ብዛዕባ አተኣባብያ ቖሎኡ
  ብዛዕባ አተኣባብያ ቖሎኡ ብዙህ ሃበሬታ ይርከብዩ። (Bufetat)Barneoppdragelse i Norge

ክትረኽቡና ትደልዩዶ?

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisation no.: 916497997

Contact person: WOLELA HAILE – MANAGER

Tel.: +47 936 019 48

Adress: Brugata 1, 0186 Oslo

E-mail: wolela@tverrkulturellhelse.info